Nykytanssi / Contemporary dance

SYKSY / AUTUMN 2022

Mari Koponen

Mari Koponen on tanssitaiteilija ja- pedagogi, joka on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi 2018 (Teak) sekä tanssinopettajaksi 2006(AMK Kuopio). Hän on opettanut tanssitaidetta Helsingissä vuodesta 2006 lähtien. Tällä hetkellä Mari työskentelee tanssitaiteen saralla freelancerina. Mari on kehittänyt oman praktiikan Mayojen pyhään Cholq'ij kalenteriin syventymisen ja päivittäisen käytön pohjalta. Kalenteri koostuu 20 eri energiasta, jotka ilmenevät kukin 13 kertaa yhden kalenterisyklin aikana. Näiden energioiden pohjalta Mari suunnittelee improvisaatio harjoituksia, liikkeellistä sanastoa sekä tanssitunteja. Tanssitunneillaan Mari käyttää paljon erilaisia improvisaatio ja läsnäolo harjoituksia. Tanssiteknisissä harjoitteissa on tarkoitus kasvattaa kehotietoisuutta ja liikkeen sujuvuutta oman kehon mahdollisuudet huomioon ottaen.

//

Mari Koponen is a dance artist and pedagogy. She has a Master´s degree in Dance Art from the Theater Academy 2018 and has gratuaded from Kuopio Polytechnic as a dance teacher in 2006. Mari has been teaching dance art in Helsinki from 2006. At the moment Mari is working as a freelancer. Mari has developed her own practice based on Mayan sacred calendar Cholq'ij. The Calendar consists of 20 different energies which appear 13 times in one calendar cycle. Mari creates improvisation exercises, movements and dance classes based on these energies. In her classes Mari uses different kind of methods for "being in the present" and improvisation exercises. For Mari, the main focus in dance technique is to become more aware of ones own body and its possibilities.

kuva: Matti Häyrynen

Taru Koski

Olen Taru Koski, koulutukseltani tanssinopettaja (OAMK), filosofian maisteri (HY) ja taiteen maisteri (ArtEZ). Olen työskennellyt tanssin ammattilaiskentällä mm. tanssijana, opettajana, dramaturgina ja toisinajattelijat-nimisen taiteellisen työryhmän koollekutsujana. Omassa tanssillisessa ajattelussani minua kiinnostavat tällä hetkellä erityisesti rytmiset harjoitteet sekä äänen liike ja ruumiillisuus. Aamutunnilla tehdään kehoa lempeästi lämmittäviä harjoitteita, kosketuksesta lähtevää liike-improvisaatiota, työskennellään musikaalisten ja tilallisten rytmien kanssa sekä mahdollisesti jonkin verran myös äänen, puheenkaltaisuuden sekä koreografisten materiaalien parissa, hieman ryhmän tarpeista riippuen. <3

//

I am Taru Koski, a dance pedagogue (OAMK), Master in Philosophy (Helsinki University) and Master in Theater practice (ArtEZ). I work as a freelance dance artist based in Helsinki. Dancewise I am especially inspired by different kinds of rhythmical exercises and the performativity of human voice and embodied voicework. The class is mainly improvisation based: We will do some across the floor excercises in couples, find musical and spatial elastic rhythms and possibly work with voice and some additional choreographic material, depending on the needs of the group.<3

Jarkko Mandelin

Jarkko Mandelin on koreografi ja vuonna 2009 perustetun Kinetic Orchestra -tanssiryhmän taiteellinen johtaja. Oman ryhmänsä lisäksi Jarkko on luonut tanssiteoksia useille tanssiryhmille, kuten Suomen Kansallisbaletille ja Pori Dance Companylle. Jarkon työhön taiteilijana on aina tiiviisti kuulunut tanssin opettaminen ja erityisesti partnerointi- ja lattiatekniikkapraktiikkansa jakaminen. Vakituisten viikkotuntiensa lisäksi hän opettaa Salzburg Experimental Dance Academy SEAD:ssa ja workshopeissa kansainvälisillä tanssifestivaaleilla (B12, MATCH).

Jarkon tuntien pääpaino on akrobaattisissa lattiatekniikoissa ja dynaamisessa nykytanssissa. Tunneilla liikutaan pelaillen, rytmeillä ja vauhdilla leikitellen ja keskitytään kokeilemaan ja ymmärtämään liikkeiden mekaniikkaa. Opetuksessa korostuu fyysisyys ja kyky omaksua erilaisia liikkumisen tapoja.

//

Jarkko Mandelin is a choreographer and an artistic director of Kinetic Orchestra dance company, which he founded in 2009. Besides for his own company Jarkko has created dance pieces for several dance companies ia. Finnish National Ballet and Pori Dance Company. His work has always included teaching and especially sharing his partnering and floorwork practices with dancers and dance students. In addition to his weekly classes Jarkko is also a regular guest teacher at Salzburg Experimental Dance Academy SEAD and gives workshops at international dance festivals (B12, MATCH).

Jarkko's morning classes have a main focus on acrobatic floorwork and in dynamic contemporary dance. During the class we will move playfully, using different rhythms and momentum and concentrate on experimenting and understanding the mechanics of the movement. Physicality and ability to adopt different movement styles are emphasized in Jarkko's teaching.

kuva: Heli Sorjonen

Meri Pajunpää

Meri Pajunpää on Suomessa ja Belgiassa työskentelevä tanssitaiteilija. Viimeiset 14 vuotta hän on työskennellyt tanssijana lukuisissa produktioissa ympäri Eurooppaa ja ohjannut omia sekä yhteistyöprojekteja muusikoiden ja kuvataiteilijoiden kanssa. Meri on opettanut nykytanssia ammattilaisille ja opiskelijoille Suomessa, Belgiassa sekä Iso-Britanniassa. 

"Tapaani käsitellä ja tutkia liikettä on vaikuttanut kiinnostukseni Qi gong ja Tai chi tekniikoihin sekä Shiatsu opintoni. Se miten näissä tekniikoissa työskennellään kehon energian kanssa, miten sitä voidaan hienosäätää ja kanavoida liikkeessä, kunkin tilanteen mukaan. Minua kiinnostaa myös tutkia ja rakentaa praktiikkaa, joka mahdollistaa liikkeen kanssa työskentelemisen dynaamisesti läpi vuosikymmenten, kunnioittaen samalla senhetkistä kehon tilaa. Tunnit koostuvat lämmittelyistä, improvisaatiotehtävistä ja mahdollisesti myös koreografioidun materiaalin parissa työskentelemisestä. Teemme myös harjoituksia, joissa sukelletaan hetkessä syntyvän koreografian maailmaan. Luomme yhdessä erilaisten kerroksellisten tehtävien kautta leikkimielisiä, kokeellisia kompositioita."

//

Meri Pajunpää is a dance artist working in Finland and Belgium. During the past 14 years she has been working as a dancer in numerous projects around Europe and directing choreographic works consisting of solo performances and collaborations with musicians and visual artists. Meri has been teaching contemporary dance for students and professionals in Finland, Belgium and the UK.

"The way I approach movement has been influenced by my curiosity in Qi gong and Tai chi techniques and my studies in Shiatsu. How in these techniques the body's energy can be fine tuned and channelled in movement, according to the given situation. I am also interested in researching towards a practice, which allows working with movement dynamically throughout the decades, while respecting the current state of the body in each moment. The classes consist of warm up sessions, improvisation tasks and possibly also of working with some choreographed material. We will also do exercises in which we dive into the world of instant composition. Through layered tasks, we create together playful, experimental compositions."

Tuomo Railo

Tanssiteatteri Glims & Glomsin toisen taiteellisen johtajan, Tuomo Railon tanssitunnilla on varsin perinteinen kaava: lämmittelyä 45 min ja liikesarjoja lopputunti. Railolla on tänä syksynä työn alla koreografia Bachin Goldberg-varaiaatioihin, joten hänen tuntinsa tanssisarjat liittyvät tähän helmikuussa 2023 ensi-iltansa saavaan teokseen. Voit katsoa YouTubesta esimerkin Railon improvisaatioista, joihin koreografia perustuu: https://youtu.be/buahPumNKG8


Ervi Sirén

Ervi Siren on toiminut suomalaisen nykytanssin parissa 70-luvulta lähtien tanssijana, koreografina ja pedagogina. Hän on toiminut tanssitaiteen professorina Teatterikorkeakoulussa vuosina 1998-2007. Vuosina 2010-2011 Siren toimi house koreografina Zodiak-Uuden Tanssin keskuksessa. Siren on kehittänyt pitkäjänteisesti keho-ja tanssijalähtöistä ajatteluaan ja koreografiatyöskentelyään.

Tunneilla keskitytään tanssijantyöhön. Työskentely on kehoa ja kehon energioita avaavaa. Periaatteena on liikkeen yksinkertaisuus ja helppous sekä tanssijan mahdollisuus käyttää kaikkea jo osaamaansa taitoa tyylistä riippumatta. Kehon eri osien aistiminen johtaa liiketeemoihin, eri liikelaatuihin, tilankäyttöön ja vapaaseen omaan tanssiin. Tietoisen hengityksen myötä avautuu kehon sisäinen suunta ja tila. Harjoitusten avulla tanssija voi laajentaa omaa tanssijanlaatuaan ja taitojaan. En niinkään opeta vaan toivon houkuttelevani esille kehon luovuuden ja aistillisuuden. 

Ella Snellman

Ella Snellman on Helsingissä asuva tanssija, musikaaliartisti, koreografi, sekä tanssinopettaja. Ella on valmistunut tanssijaksi Tukholman Balettakademin ammattitanssijan tutkinnosta päälajinaan Jazztanssi, jonka jälkeen hän on työskennellyt muun muassa musikaaleissa kuten "Robin Hood The Musical", "Snövit", "Evita", sekä "Something Rotten". Ella on lisäksi työskennellyt kiertue-esityksissä (Golden ABBA Show), yritystapahtumissa (Nobel-palkintojenjakojuhla, WDM-gaala) sekä musiikkivideoilla. Ellan tunneilla syvennytään Jazz-tekniikkaan, sekä musikaalien teatraaliseen ilmaisuun. Tunnit sisältävät lämmittelyn, tekniikkaharjoituksia, sekä koreografiatyöskentelyn, missä pureudutaan sekä tarinan kerrontaan, että teknisten elementtien omaksumiseen. Ellalle on tärkeää luoda turvallinen ilmapiiri oppimiseen ja heittäytymiseen.

//

Ella Snellman is a dancer, musical artist, choreographer and dance teacher living in Helsinki. Ella has graduated from The Ballet Academy´s Professional dancer´s education in Stockholm with a focus on Jazz dance and after that worked in musicals such as "Robin Hood The Musical", "Snow White", "Evita" and "Something Rotten. Ella has also worked in touring productions (Golden ABBA Show), company events (Nobel-prize awards, WDM-Gala) and music videos. Ella´s classes will focus on Jazz-technique, theatrical expression and storytelling. Classes will include a warmup, technical exercises and choreography, where one will focus on both storytelling and technical elements. For Ella it´s important to create a safe space for learning and getting out of the comfort zone.